MNS 6674 : 2017

Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн бүтэц үйл ажиллагаа

Хамрах хүрээ

2.1 Цус цуглуулах, цус цусан бүтээгдэхүүн (ЦЦБ)-ий шинжилгээ, үйлдвэрлэл, хадгалалт, тээвэрлэлт болон тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг тасралтгүй сайжруулах, үнэлгээ хийх, хяналт тавихад хэрэглэнэ. 2.2 Стандартын 2.1-д заагдсан эрүүл мэндийн байгууллага стандартын норматив шаардлагыг ханган, тусламж, үйлчилгээг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, тусгай зөвшөөрөл олгох, магадлан итгамжлэхэд хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2017-10-19 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2017-11-29
Ангилал: | 11.020.01 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээн дэх чанарын болон байгаль орчны менежмент |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт