MNS AASHTO T 44 : 2003

Битумын уусах чанарыг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартын арга нь битумын уусах чанарыг гурван-хлорт-этиленд буюу эсвэл 1,1,1 гурван-хлорт-этанд уусгах замаар тодорхойлоход оршино.

Баталсан огноо: 2003-11-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2003-12-01
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт