MNS 3022 : 1999

Хэмжилзүй ба хэмжил.Физик хэмжигдэхүүн. Нөлөөллийн болон харилцан нөлөөллийн хэмжүүр Шалгах арга, хэмжих хэрэгсэл.

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь нөлөөллийн хэмжүүр 1 10-9 - 10Гн ердийн утга бүхий эталон нөлөөллийн хэмжүүрүүд, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 нарийвчлалын ангийн харилцан нөлөөллийн хэмжүүрүүд, 1 10-6 - 10-2 Гн ердийн утгатай эталон 3-р зэргийн харилцан нөлөөллийн хэмжүүрүүдэд анхдагч болон ээлжит шалгалт хийх арга хэрэгслийг тогтооно.

Баталсан огноо: 1999-04-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1999-07-01
Ангилал: | 17.220.20 Цахилгаан ба соронзон хэмжигдэхүүний хэмжилт |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт