MNS ISO 1388-4 : 1999

Үйлдвэрлэлийн зориулалтын этилийн спирт. Шинжилгээний арга. 4-р хэсэг. Өндөр агуулгатай карбонил бүлгийг тодорхойлох. Титрметрийн арга.

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь үйлдвэрийн хэрэглээний этилийн спиртэд их хэмжээгээр агуулагдах карбонил бүлгийн агуулгыг тодорхойлох эзэлхүүний аргад хамаарна. Энэ аргыг карбонил бүлгийн жингийн хувь нь (цууны альдегидаар илэрхийлсэн) 0,01 % (үүнээс ихгүй буюу тэнцүү) байх бүтээгдэхүүнд хэрэглэж болно.

Баталсан огноо: 1999-12-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-01-01
Ангилал: | 71.080.60 Спирт. Эфир |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт