MNS 3019 : 1999

Хэмжилзүй ба хэмжилт. Физик хэмжигдэхүүн Гүйдлийн трансформатор. Шалгах арга, хэрэгсэл

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь хувьсах гүйдлийн цахилгаан эрчим хүчний гүйдлийн трансформаторт хамаарах ба түүнд анхдагч болон ээлжит шалгалт хийх арга хэрэгслийг тогтооно.

Баталсан огноо: 1999-04-12 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1999-05-01
Ангилал: | 17.220.20 Цахилгаан ба соронзон хэмжигдэхүүний хэмжилт |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт