MNS 3018 : 2012

Нийцүүлсэн гүйдлийн гаралтын дохиотой даралтын ялгаврын хувиргагч. Шалгах арга, хэрэгсэл

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь (0 ~ 5) мА, (0 ~ 20) мА, (4 ~ 20) мА-ийн нийцүүлсэн гүйдлийн гаралтын дохиотой даралтын ялгаврын хувиргагч (цаашид хувиргагч гэх)-д хамаарах ба түүний анхдагч болон ээлжит баталгаажуулалтын шалгах арга, хэрэгслийг тогтооно.

Баталсан огноо: 2012-06-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2012-07-09
Ангилал: | 17.100 Хүч, жин, даралтын хэмжилт |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт