MNS 6302-8 : 2011

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт. Ашигт малтмалын биет ба түүний тогтоцыг дүрслэх томъёолсон тэмдэглэгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг ашигт малтмалын хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаа явуулдаг бүх үйлдвэрлэлийн салбарт хэрэглэнэ. Энэ стандартаар уул уурхайн график зурагт ашигт малтмалын биет болон түүний тогтоцын нөхцөлийг дүрслэх томъѐолсон тэмдэглэгээ /таних тэмдэг/-нүүдийг тогтооно.

Баталсан огноо: 2011-12-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2012-05-29
Ангилал: | 01.080.30 Механик байгууламж ба барилгын зураг, диаграмм, төлөвлөлт, газрын зураг холбогдох бүтээгдэхүүний техникийн баримт бичигт хэрэглэх график тэмдэг | 73.020 Уул уурхай, ил уурхай |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт