MNS ISO 1388-3 : 1999

Үйлдвэрлэлийн зориулалтын этилийн спирт. Шинжилгээний арга. 3-р хэсэг. Бага агуулгатай карбонил бүлгийн жингийн эзлэх хувийг тодорхойлох.

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь үйлдвэрийн хэрэглээний этилийн спиртэд бага хэмжээгээр агуулагдах карбонил бүлгийн жингийн эзлэх хувийг тодорхойлох фотоколориметрийн аргыг тогтооно. Энэ аргыг карбонил бүлгийн агуулгыг цууны альдегидэд шилжүүлэн тооцсон карбонил бүлгийн жингийн хэмжээ 0,00025-0,01 % хүртэл агуулсан спиртийн шинжилгээнд хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 1999-12-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-01-01
Ангилал: | 71.080.60 Спирт. Эфир |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт