MNS 5979-12 : 2009

Эрүүл мэндийн технологи – Тулгуур хөдөлгөөний эрхтэний төрөлхийн согогийн оношлогоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын Эрүүл мэндийн хуулийн хүрээнд гэмтэл, мэс заслын яаралтай тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагууд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2009-09-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2009-12-21
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт