MNS ISO 1388-2 : 1999

Үйлдвэрлэлийн зориулалтын этилийн спирт. Шинжилгээний арга. 2-р хэсэг. Фенолфталеинаар шүлтлэг ба хүчиллэгийг тодорхойлох.

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь үйлдвэрлэлийн зориулалтын этилийн спиртийн шүлтлэгийг илрүүлэх ба хүчиллэгийг тодорхойлох шинжилгээний аргыг тогтооно. Энэ аргыг цууны хүчлээр (CH3COOH) илэрхийлсэн хүчиллэг чанар нь 0,0008 % (жингийн хувиар)-аас ихгүй буюу тэнцүү байх бүтээгдэхүүнд хэрэглэнэ. Энэ стандартыг MNS ISO 4483-97 тоот стандарттай хамт үзнэ. (хавсралтыг үзнэ үү).

Баталсан огноо: 1999-12-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-01-01
Ангилал: | 71.080.60 Спирт. Эфир |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт