MNS 6302-6 : 2011

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт. Уулын малталтуудын томъёолсон тэмдэглэгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь ил ба далд аргаар ашигт малтмал олборлолтын уулын малталтууд, уулын ажлын аюултай орчны бүс, уулын малталтууд дахь хамгаалах байгууламжууд, уулын ажлыг аюулгүй явуулах хил зааг, газрын дорхи маркшейдерийн үндсэн ба зураглалын сүлжээний цэгүүд зэргийг дүрслэх томъѐолсон тэмдэглэгээ /таних тэмдэг/-г хэрэглэх зарчмыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2011-12-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2012-05-29
Ангилал: | 01.080.30 Механик байгууламж ба барилгын зураг, диаграмм, төлөвлөлт, газрын зураг холбогдох бүтээгдэхүүний техникийн баримт бичигт хэрэглэх график тэмдэг | 73.020 Уул уурхай, ил уурхай |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт