MNS ISO 1388-1 : 1999

Үйлдвэрлэлийн зориулалттай этилийн спирт. Шалгах арга. Ерөнхий зүйл.

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь үйлдвэрлэлийн зориулалттай этилийн спиртийг шалгах аргуудтай холбоотой ерөнхий зүйлийг тодорхойлоход хамаарна. Мөн 20 С-д нягтыг тодорхойлох, усан халаагуур дээр ууршуулсаны дараах хуурай үлдэгдлийг тодорхойлох, усны агууламжийг тодорхойлох болон өнгө хэмжих аргуудад хамаарна.

Баталсан огноо: 1999-12-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-01-01
Ангилал: | 71.080.60 Спирт. Эфир |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт