MNS CAN 2-51.32 : 2011

Барилгын гадна талд хэрэглэх хамгаалалтын хуудсан материалын төрөл

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь барилга байгууламжийн гадна талын дулаалгад хэрэглэх салхи, чийгнээс хамгаалах хуудсан материалд хамаарна

Баталсан огноо: 2011-12-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-12-16
Ангилал: | 91.060.10 Хана. Дотор хана. Нүүрэн тал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт