MNS 3263 : 2014

Ул хөрсний ангилал

Хамрах хүрээ

1.1 Энэ стандарт нь бүс нутаг, хот тосгоны хөгжлийн төлөвлөлт, бүх төрлийн барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох, барьж байгуулахад зориулан инженер-геологийн судалгаа хийх, ул хөрсний ангилалыг тогтооно. 1.2 Энэ стандартыг байгалийн хөрс чулуулгийг хүний инженерийн болон аж ахуйн төрөл бүрийн зориулалтаар ашиглах, түүний шинж чанарыг судлахад хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2014-12-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2015-02-10
Ангилал: | 91.010.01 Барилгын үйлдвэрийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт