MNS 6302-5 : 2011

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт. Уурхайн үйлдвэрлэлийн талбайн газрын гадаргуугийн байр байдлын зургийн томъёолсон тэмдэглэгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь геодези-зураг зүйн томъѐолсон тэмдэглэгээ /таних тэмдэг/- нд тусгагдаагүй уул уурхайн үйлдвэрлэл, аж ахуйн байгууллагуудын газрын гадаргуу дээрхи объектууд, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл, эдэлбэр газрын зааг гадаргуугийн микрорельеф, олон жилийн мөнхийн цэвдэгийн хил хүрээг томъѐолсон тэмдэглэгээ /таних тэмдэг/-г тогтоож өгнө.

Баталсан огноо: 2011-12-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2012-05-29
Ангилал: | 01.080.30 Механик байгууламж ба барилгын зураг, диаграмм, төлөвлөлт, газрын зураг холбогдох бүтээгдэхүүний техникийн баримт бичигт хэрэглэх график тэмдэг | 73.020 Уул уурхай, ил уурхай |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт