MNS 5970 : 2009

Шуудангийн логистик үйлчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар дотоодын болон улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгчидийн логистик үйлчилгээний ажлын байр, технологи ажиллагаанд тавих шаардлагыг тогтоосон.

Баталсан огноо: 2009-09-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2009-11-02
Ангилал: | 03.240 Шуудангийн үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт