MNS 6302-4 : 2011

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт Томъёолсон тэмдэглэгээг гүйцэтгэх дүрэм

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь аж үйлдвэр, барилгын бүх салбарт уул уурхайн зурагт хэрэглэгдэх томъѐолсон график тэмдэглэгээ /таних тэмдэг/-г гүйцэтгэх дүрмийг тогтооно. Энэ стандарт нь улсын геодези зураг зүйн байгууллагын техникийн нөхцлөөр хийгдэх газрын гадаргуугийн план зургийн томъѐолсон тэмдэглэгээ /таних тэмдэг/-нд үл хамаарна.

Баталсан огноо: 2011-12-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2012-05-29
Ангилал: | 01.080.30 Механик байгууламж ба барилгын зураг, диаграмм, төлөвлөлт, газрын зураг холбогдох бүтээгдэхүүний техникийн баримт бичигт хэрэглэх график тэмдэг | 73.020 Уул уурхай, ил уурхай |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт