MNS 5963 : 2009

Эм зүй. Прокаин бензилпенициллин 1000000 ОУН тарилгын нунтаг эм. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартад иш татаж хэрэглэсэн дараах баримт бичигт өөрчлөлт орсон тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ѐсны эх материалаас иш татаж хэрэглэнэ.  MNS-5524-2005 Эмийн үйлдвэрлэлд тавигдах ерөнхий шаардлага  Их Британы фармакопей 1993 II боть, Прокаин бензилпенициллин тарилгын эм, х-1373  Их Британы фармакопей 1993 I боть Прокаин бензилпенициллин, х-545  Их Британы фармакопей 2001 II боть, Прокаин бензилпенициллин тарилгын эм, х- 2341  MNS:5191-2002 Эм, эмийн түүхий эд, эмийн хэлбэр. Ариун чанарыг турших арга  БНХАУ-ын фармакопей англи хэвлэл, 1997, II боть, х-498  ОХУ-ын фармакопейн өгүүлэл ФС 42-2399-99, Бициллин -5  ОХУ-ын фармакопей -X. Бензилпенициллина новокаиновая соль.х-127

Баталсан огноо: 2009-05-14 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2009-07-22
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт