MNS 6302-3 : 2011

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт. Уул уурхайн обьектуудын элементүүдийг дүрслэх арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь хатуу ашигт малтмалын ордод олборлолт хийдэг аж үйлдвэрийн бүх салбарт уул уурхайн элементүүдийг уул уурхайн график зураг, бичиг баримтад дүрслэхэд хэрэглэгдэнэ. Энэхүү стандарт нь геолеги- маркшейдерийн зураг, бичиг баримт болон улсын геодезийн байгууллагаас тогтоосон зааврын дагуу хийгдэх газрын гадаргуугийн план зургуудад үл хамаарна.

Баталсан огноо: 2011-12-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2012-05-29
Ангилал: | 01.080.30 Механик байгууламж ба барилгын зураг, диаграмм, төлөвлөлт, газрын зураг холбогдох бүтээгдэхүүний техникийн баримт бичигт хэрэглэх график тэмдэг | 73.020 Уул уурхай, ил уурхай |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт