MNS 3239 : 2014

Барилгын зураг Барилга доторх ус хангамж, ариутгах татуургын системийн ажлын зураг

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь орон сууц, олон нийтийн болон үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн барилга байгууламжийн ус хангамж, ариутгах татуургын ажлын зургийг боловсруулахад хэрэглэнэ. Энэ стандарт нь бохир усыг цэвэрлэх болон ус бэлтгэх байгууламжийн технологийн ажлын зурагт хамаарахгүй.

Баталсан огноо: 2014-12-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2015-02-10
Ангилал: | 01.100.30 Барилгын зураг |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт