MNS ISO 1176 : 2001

Авто тээврийн хэрэгсэл-Масс-Нэр томъёо ба код

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь ISO 3833-д заасан тээврийн хэрэгслийн массын нэр томъѐо ба кодыг тодорхойлно. Энэ стандарт үйлдвэрлэсэн анхны зориулалтаараа байгаа доорхи нэр бүхий тээврийн хэрэгсэлд хамаарахгүй болно. Код нь тээврийн хэрэгслийн тухай мэдээллийг солилцох түүнчлэн электроник боловсруулалт хийхэд ашиглана. Энэхүү стандарт доорхи тээврийн хэрэгсэлд хамаарахгүй.

Баталсан огноо: 2001-11-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2001-11-29
Ангилал: | 01.040.37 Дүрслэлийн технологи (Тайлбар толь) | 43.020 Авто замын тээврийн хэрэгслийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт