MNS ISO 1171 : 2009

Хатуу түлш Үнслэг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг хүрэн нүүрс, чулуун нүүрс, антрацит болон шатах занар, тэдгээрийн давхаргыг дагалдах үенцэр, хүрэн ба чулуун нүүрсний шахмалын үнслэгийг (Aа) тодорхойлоход хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2009-07-02 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2009-12-04
Ангилал: | 75.160.10 Хатуу түлш |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт