MNS ISO 1170 : 2001

Нүүрс ба кокс –Янз бүрийн төлөвтэй түлшний шинжилгээний үр дүнг шилжүүлэн тооцоолох

Хамрах хүрээ

Олон улсын энэ стандарт нь кокс ба нүүрсний холбогдох шинжилгээний үзүүлэлтүүдийг янз бүрийн төлөвт шилжүүлэн тооцоолох томьёог тогтооно.Нүүрсний шинжилгээний тодорхойлсон үзүүлэлтийг бусад төлөвүүдэд шилжүүлэн тооцоолохоос нь өмнө болох залруулгыг нягтлан үздэг.

Баталсан огноо: 2001-10-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2001-12-01
Ангилал: | 73.040 Нүүрс |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт