MNS ISO 1141 : 2000

Татлага уяа. Полиэстэр ширхэг. Техникийн шаардлага.

Хамрах хүрээ

Олон улсын энэ стандарт нь эрчтэй гуравласан ба наймалсан полиэтилен утаснйы шинж чанар, анги төрөл ба тэмдэглээсийг тогтооно.

Баталсан огноо: 2000-03-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-04-01
Ангилал: | 59.080.50 Татлага |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт