MNS 5942 : 2008

Эрүүлийг хамгаалах технологи - Ходоод, дээд гэдэсний шархлаа өвчний оношлогоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг Монгол Улсын эрүүл мэндийн тухай хуулийн хүрээнд тусламж үйлчилгээ үзүүлэх өмчийн бүх төрөл, шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй эмнэлгийн мэргэжилтнүүд ходоод, дээд гэдэсний шархлаа өвчнийг оношлох, эмчлэхэд дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2008-12-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2009-07-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт