MNS 5941 : 2008

Эрүүл мэндийн технологи - Ходоодны архаг үрэвслийн оношлогоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг Монгол Улсын эрүүл мэндийн тухай хуулийн хүрээнд тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, шатлалын эрүүл мэндийн байгуулагуудад ажиллаж буй эмнэлгийн мэргэжилтнүүд ходоодны архаг үрэвслийг оношлох, эмчлэхэд дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2008-12-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2009-07-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт