MNS 6300 : 2011

Автотээврийн үйлчилгээ. Зорчигч тээврийн автобуудал. Ерөнхий шаардлага.

Хамрах хүрээ

2.1 Энэхүү стандарт нь зорчигч тээврийн автобуудлын барилга, байгууламж, үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлагад хамаарна. 2.2 Энэ стандартыг автобуудлыг төлөвлөх, зорчигч тээврийн үйлчилгээнд оролцогч автобуудал, тээвэрлэгч байгууллага, иргэн мөрдөж ажиллана.

Баталсан огноо: 2011-12-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-12-16
Ангилал: | 03.220.20 Авто замын тээвэр | 43.040.01 Авто замын тээврийн хэрэгслийн тогтолцооны нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт