MNS 6299 : 2011

Модон материалын тэмдэглэгээ. Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь хэрэглээний бөөрөнхий мод болон зүсмэл материалд тэмдэглэгээ хийх, тэмдэглэгээ хийх ажлыг гүйцэтгэх ерөнхий шаардлагыг тогтоож, модон материалыг бэлтгэн нийлүүлэгч, худалдан борлуулагч / мод, модон материалын төрөлжсөн зах/, хэрэглэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагад хамаарах бөгөөд модон материалыг тэмдэглэх арга хэлбэрийг сонгох, модон материалыг нийлүүлэх /худалдах/ гэрээ, хэлцэл хийхэд хэрэглэгдэнэ.

Баталсан огноо: 2011-12-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-12-16
Ангилал: | 79.040 Мод, хөрөөдсөн гуалин, хөрөөдсөн банз, дүнз |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт