MNS ISO 1101 : 2009

Бүтээгдэхүүний геометр тодорхойлолт (БГТ) - Геометр хүлцэл. Хэлбэр, чиг баримжаа, байрлал ба савлалтын хүлцэл

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь бэлдэц деталийн геометр хүлцэлд тавих шаардлага болон гол мэдээллийг агуулсан болно. Геометр хүлцлийг гол тодорхойлолт болон үндсэн дүрслэлээр нь үзүүлсэн.

Баталсан огноо: 2009-11-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-02-01
Ангилал: | 01.100.20 Механик байгууламжийн зураг | 17.040.10 Хүлцэл, суулт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт