MNS ISO 7504 : 2000

Хийн шинжилгээ Тайлбар толь

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь хийн шинжилгээнд хамаарах нэр томъѐог англи монгол хэл дээр тодорхойлоход оршино. Энэхүү олон улсын стандарт нь хийн шинжилгээнд хамгийн их өргөн дэлгэр ашигладаг аргуудыг тайлбарлах ба ойлгуулахад оршино.

Баталсан огноо: 2000-05-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-06-01
Ангилал: | 01.040.71 Химийн технологи (Тайлбар толь) | 71.040.40 Химийн шинжилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт