MNS 4165 : 1993

Цөлийн аргамжин цэцэг

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар Гувшаахайн овог /Orobancliaceae Vent/ -ийн аргамжин цэцэг /cistancle desericola/ -ыг эмийн түүхий эдийн хэрэгцээнд зориулан түүж, хадгалж, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1993-02-05 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1995-02-05
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт