MNS ISO 1072 : 2011

Цул модон зүймэл шал - Ерөнхий тодорхойлолт

Хамрах хүрээ

1 Энэхүү стандарт нь аль ч төрлийн модоор хийсэн тэгш өнцөгт хэлбэрийн гадаргуутай цул модон зүймэл шалны ерөнхий тодорхойлолт (хөндлөн огтлол, хэмжээ, зөвшөөрөгдөх хэлбэлзэл г.м.), хяналт, нийлүүлэлт ба хаяглах нөхцөлд тавих шаардлагуудыг тогтооно. 2 Модны зарим гэмтэл согог, тодорхойлолт, гарч болзошгүй хэлбэлзэлтэй холбогдох ангиллыг зарим төрлийн моднуудад тусгайлан авч үзнэ.

Баталсан огноо: 2011-02-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-03-01
Ангилал: | 79.080 Хагас боловсруулсан банзан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт