MNS BS 812-111 : 2010

Жижиг ширхэгтэй чулууны бутралтын арван хувийг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү арга нь жижиг ширхэгтэй чулууны бутралтын арван хувь болон түүнд шаардагдах ачаалалын хэмжээг тодорхойлоход хамаарна. Туршилтыг 14,0 мм шигшүүрээр өнгөрч 10,0 мм шигшүүр дээр үлдсэн чулууг сонгож хуурай болон ус шингээсэн нөхцөлд хийнэ.

Баталсан огноо: 2010-11-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-04-12
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Хүчингүй болсон стандарт