MNS 4154 : 1993

Тангад зогдоргонын өвс

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар холтсон цэцэгтний / Ranunculales zuss/ овогт хамаарагдах тангад зогдоргоно / Clematis tangutica (Maxim) Korsh/-газрын дээд хэсгийг эмийн түүхий эдийн зориулалтаар түүж бэлтгэх, шалгаж хүлээн авах, савлаж хаяглах, тээвэрлэх, хадгалахад тавигдах шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1993-01-05 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1993-02-05
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт