MNS 6296 : 2011

Далд уурхайн хаалт. Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь ашигт малтмалыг далд аргаар олборлож буй уурхайнуудын хаалт, нөхөн сэргээлт хийх үйл ажиллагаанд хамаарна. Уурхайн түр хаалтын үйл ажиллагаа болон уурхайн орчин, далд уурхайн нээгч малталтуудыг нөхөн сэргээх ажил, нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааны шаардлага энэ стандартаар зохицуулагдахгүй.

Баталсан огноо: 2011-12-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-12-16
Ангилал: | 13.020.01 Хүрээлэн буй орчин ба хүрээлэн буй орчны хамгааллын нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт