MNS 5918 : 2023

Байгаль орчин. Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах, Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь байгалийн гамшиг (ган гачиг (урт хугацааны), үер, салхи, түймэр, газар хөдлөл), хүний үйл ажиллагаа (газар тариалан, хот суурины барилга байгууламж, төмөр зам, засмал зам, уул уурхай, худаг, бууц орчим)-гаар эвдэрсэн газарт биологийн нөхөн сэргээлт хийхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 2023-04-17 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2023-04-25
Ангилал: | 13.020 Хүрээлэн буй орчны хамгаалал |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт