MNS 5752 : 2007

Эрүүл Мэндийн Тусламжийн технологи - Улаан хоолой, ходоодны рН-метрийн шинжилгээний арга

Хамрах хүрээ

Улаан хоолой, ходоодны хүчиллэгийг тодорхойлох үйл онош зүйн шинжилгээний аргыг эмнэлгийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлнэ. Энэ стандартыг Монгол Улсын эрүүл мэндийн хуулийн хүрээнд өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй хоол боловсруулах эрхтний эмгэгийн эмч нарын үйл ажиллагаанд мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2007-05-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-06-21
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт