MNS 5747-3 : 2007

Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи - Ходоодны салстад Helicobacter pylori нянг илрүүлэх уреазийн сорил

Хамрах хүрээ

Улаан хоолой, ходоод, дээд гэдсийг дурандах үед ходоодны салстад Helicobacter pylori нянг илрүүлэх шинжилгээний үйлдлийн технологийг эмнэлгийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлнэ. Энэ стандартыг Монгол Улсын эрүүл мэндийн хуулийн хүрээнд тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй дурангийн болон хоол боловсруулах эрхтний эмгэгийн эмч нарын үйл ажиллагаанд мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2007-05-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-06-21
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт