MNS 6291 : 2011

Хүний эм. Ципрон (Ципрофлоксацины гидрохлорид) 250 мг; 500 мг капсултай эм. Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Ципрон 250 мг; 500 мг-ийн капсултай эмийг үйлдвэрлэх, шалгах, савлах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2011-11-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-12-10
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт