MNS 5745 : 2007

Биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн. Нийлбэр флавоноид тодорхойлох шинжилгээний арга

Хамрах хүрээ

Биологийн идэвхит бүтээгдэхүүнд нийлбэр флавоноидын агууламж тодорхойлох шинжилгээний аргад хамаарна.

Баталсан огноо: 2007-05-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-07-01
Ангилал: | 67.270 Зохицуулах үйлчилгээтэй хүнс |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт