MNS 5742 : 2019

Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь бүх төрлийн номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих үндсэн шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2019-07-04 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2019-07-10
Ангилал: | 01.140.30 Захиргаа, худалдаа, үйлдвэрийн баримт бичиг | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт