MNS ISO 7109 : 2001

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар хэрэглэх аммоний уусмал- 1050 С температурт ууршуулсаны дараах тунадасыг тодорхойлох- Жингийн арга

Хамрах хүрээ

Олон улсын энэ стандарт нь үйлдвэрлэлийн зориулалтаар хэрэглэх аммоний уусмалыг ууршуулсаны дараах тунадасыг тодорхойлох жингийн аргад хамаарна. Энэ аргыг 35% (m/m)-оос ихгүй хэмжээтэй аммиак агуулсан уусмалд хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2001-04-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2001-05-01
Ангилал: | 71.040.40 Химийн шинжилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт