MNS ISO 6955 : 2001

Хими технологи. Шинжилгээний спектроскопийн арга. Дөлийн эмисс, атом шингээлт, атом флуоресценц. Тайлбар толь

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь шинжилгээ хийгчдийн хоорондох ойлголтыг хялбарчлах үүднээс дөлийн эмиссийн, атом шингээлтийн болон атом флуресценцийн спектроскопын шинжилгээний аргуудын өвөрмөц нэр томъѐонуудыг тодорхойлдог юм. Энэ нь Цэвэр ба хэрэглээний химийн олон улсын холбоо (IUPAC)-ны нэрийн цогцолборыг анхаарч үздэг.

Баталсан огноо: 2001-04-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2001-05-01
Ангилал: | 01.040.71 Химийн технологи (Тайлбар толь) |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт