MNS ISO 6929 : 2003

Ган бүтээгдэхүүн. Тодорхойлолт ба ангилал

Хамрах хүрээ

Стандартын хоѐрдугаар хэсэгт дараахь бусад ган бүтээгдэхүүнийг тодорхойлж, ангилна: a) нунтаг металлургийн бүтээгдэхүүн; b) цутгамал; c) давтаж боловсруулсан ба штампалж боловсруулсан бүтээгдэхүүн; d) гялгар бүтээгдэхүүн; e) хүйтнээр хэлбэсэн бүтээгдэхүүн; f) ширээсэн хэлбэр; g) утас; h) хоолой, хөндий хэлбэр ба хөндий туйван.

Баталсан огноо: 2003-11-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-04-01
Ангилал: | 01.040.77 Металлурги (Тайлбар толь) | 77.140.01 Ширэм ба ган бүтээгдэхүүний нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт