MNS 5703 : 2007

Хүний эм. Трихоподен 500 мг лаа. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь трихоподен 500 мг лааны үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, шинжлэх, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2007-01-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-02-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт