MNS ISO 6887-1 : 2000

Хүнсний бүтээгдэхүүн ба малын тэжээлийн микробиологи – Микробиологийн шинжилгээнд аравтын шингэрүүлэлт, эх суспензи, сорьц бэлтгэх - Хэсэг 1: Аравтын шингэрүүлэлт ба эх суспензи бэлтгэх ерөнхий заавар

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар хүн ба амьтны хэрэглээний бүтээгдэхүүний микробиологийн шинжилгээнд аравтын шингэрүүлэлт ба эх суспензи бэлтгэх ерөнхий зааврыг тогтооно. ISO 6887-ийн энэ хэсгийг ISO 6887-2-т дурдсан бүтээгдэхүүнээс бусад ерөнхий тохиолдолд хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2000-04-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-05-01
Ангилал: | 07.100.30 Хүнсний микробиологи |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт