MNS ISO 862 : 2000

Гадаргуугийн идэвхт бодис Тайлбар толь

Хамрах хүрээ

Энэхүү Олон улсын стандартанд гадаргуугийн идэвхт бодисын хүрээнд хамгийн өргөн хэрэглэгддэг нэр томъѐог тусгаж өгөв. ТАЙЛБАР: Зарим нэг томьѐог дангаар нь буюу холбогдох тодорхойлолтын нь хамт тэдгээрийг хэрэглэх хүрээ буюу бүтээгдэхүүний төрөл байдлаас шалтгаалан худалдаа арилжааны нэр томьѐоны хэлбэрээр ашиглаж болно.

Баталсан огноо: 2000-07-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-06-29
Ангилал: | 01.040.71 Химийн технологи (Тайлбар толь) | 71.100.40 Гадаргуугийн идэвхт бодис |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт