MNS ISO 6579-1 : 2020

Хүнсний микробиологи. Salmonella илрүүлэх, тоолох, серологийн шинжээр ялгах ерөнхий арга. 1-р хэсэг: Salmonella spp. илрүүлэх арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Salmonella -г илрүүлэх аргыг тогтооно. Хязгаарлалтын шалтгааныг танилцуулганд заасан ба хүний хэрэглээний болон малын тэжээлийн зориулалт бүхий бүтээгдэхүүнд хамааралтай. Өсгөвөрлөх температурыг (350С эсвэл 370С) талууд харилцан тохиролцох ба шинжилгээний тайланд бичиж тэмдэглэнэ.

Баталсан огноо: 2020-12-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-02-09
Ангилал: | 07.100.30 Хүнсний микробиологи |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт