MNS ISO 6206 : 2001

Хими технологи. Үйлдвэрийн хэрэглээний химийн бүтээгдэхүүн. Дээж авах. Тайлбар толь

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь үйлдвэрийн хэрэглээний зориулалттай химийн бүтээгдэхүүний дээж авахтай холбогдох байнга хамгийн их хэрэглэгддэг нэр томъѐонуудыг тодорхойлно.

Баталсан огноо: 2001-04-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2001-05-01
Ангилал: | 01.040.71 Химийн технологи (Тайлбар толь) |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт