MNS AASHTO M 226 : 2004

Зунгааринг чанараар нь битумыг ангилах. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь 60оС-ийн температурын нөхцөл дэх зунгааринг чанараар нь ангилан хучилтанд хэрэглэх замын өтгөн битумд хамаарна. Энэ стандартанд гурван төрлийн шаардлагыг оруулав. Эдгээрээс аль шаардлагыг сонгохыг худалдан авагч тал шийднэ. Хэрэв аль нэг шаардлагыг баримтлахыг заагаагүй тохиолдолд 1-р хүснэгтэд заасан шаардлагыг баримтлана. Битумын маркийг 25оС-т зүү шигдэлтийн хэмжээгээр сонгон авах бол MNS AASHTO M 20 стандартыг хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2004-12-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-01-01
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт